Privacyverklaring

Anna de Swart, gevestigd in Hilversum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Anna de Swart
www.annadeswart.nl
versjes@annadeswart.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Anna de Swart verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

- bedrijfsnaam (indien van toepassing);
- voor- en achternaam;
- adresgegevens;

- bankrekeningnummer;
- telefoonnummer;
- e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via versjes@annadeswart.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Anna de Swart verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van je betaling.
- Het verzenden van mijn nieuwsbrief.
- Je te kunnen bellen, e-mailen, te berichten indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
- Om goederen/diensten bij je af te leveren.

- Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.


Ik verwerk je persoonsgegevens op grond van een overeenkomst. Om deze overeenkomst met je uit te kunnen voeren, is het verplicht dat je de benodigde gegevens verstrekt. Als je dat niet (meer) kan of wilt doen moet ik mijn dienstverlening staken.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Anna de Swart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen en redenen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
categorie:
- financiële administratie;
- personalia, adres, tel.nr., email.
reden:
- wettelijke verplichting;
- t.b.v mijn administratie
 en de belastingaangifte.
bewaartermijn:
- 7 jaar;
- voor de duur van de overeenkomst + 2 jaar of totdat je je uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
Anna de Swart verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting:
gegevens die gedeeld worden:
- naam
- mailadres
- tel.nr.
met wie:
- boekhoudpakket
doel:
- opsturen van specials, giclées, kaarten

- bellen indien nodig

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Anna de Swart gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
cookie:
- analytische
- functionele
naam:
- Google Analytics
reden:
- websiteoptimalisatie
duur:
- zolang de website bestaat

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door  Anna de Swart en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar versje@annadeswart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op je verzoek.

Anna de Swart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Anna de Swart neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via versjes@annadeswart.nl

Maak je website met Websitemachine.nl